شیوه های پرداخت

پرداخت مبلغ صورتحساب در حال حاضر فقط بصورت اینترنتی قابل انجام است و به سفارشاتی که پرداخت اینترنتی نشوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.